Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het Vriend van de Show-Platform
Klik hier om de Algemene Voorwaarden van Vriend van de Show als document te downloaden
 
Laatst bijgewerkt: januari 2022

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van Vriend van de Show B.V. (“Vriend van de Show”). Doel van het VVDS-Platform is om de aan Vriend van de Show verbonden podcasters (de “Podcaster”) onder de aandacht van het publiek te brengen en donaties te werven voor de door deze Podcasters gemaakte podcasts (de “Show”). Zie voor meer informatie de website: https://vriendvandeshow.nl (de “Website”). Het VVDS-Platform is beschikbaar via de Website.

Deze Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige voorwaarden of bedingen van derden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen Vriend van de Show en de gebruikers van het VVDS-Platform (de “Gebruiker”).Vriend van de Show biedt het VVDS-Platform aan onder de voorwaarde dat de Gebruiker deze Voorwaarden accepteert. Vriend van de Show kan deze Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn tussen Vriend van de Show en de Gebruiker.

1. Definities
1.1. Vriend van de Show: Vriend van de Show B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam (1053WD) aan de Baarsjesweg 224, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73769312.
1.2. VVDS-Platform: het Vriend van de Show platform beschikbaar via de Website.
1.3. Podcaster: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Show produceert.
1.4. Show: de door een Podcaster gemaakte (afleveringen van) podcast.
1.5. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het VVDS-Platform, inclusief de Gebruiker die doneert en vervolgens tevens kwalificeert als “Vriend”.
1.6. Donatie: een door een Gebruiker ten behoeve van een Show geschonken geldbedrag zonder daar tegenover staande directe tegenprestatie.

2. De rol van Vriend van de Show en het VVDS-Platform
2.1.Vriend van de Show produceert zelf podcasts maar helpt ook Podcasters bij het produceren van hun eigen Shows. Het VVDS-Platform heeft als doel om deze Podcasters onder de aandacht van het publiek te brengen en Donaties voor hen te werven. Deze Donaties worden gebruikt ten behoeve van het maken van nieuwe Shows.
2.2. Het VVDS-Platform bevat daartoe Shows, en korte visuele en tekstuele beschrijvingen daarvan, (gezamenlijk de “Content”). Gebruikers kunnen de Shows beluisteren en op ze reageren. Daarnaast heeft elke Show de optie om middels een Donatie een ‘Vriend van de Show’ te worden. De Donatie wordt gebruikt om de Podcaster die de Show heeft gemaakt te ondersteunen, onder meer bij het maken van nieuwe Shows. 
2.3. Vriend van de Show biedt het VVDS-Platform enkel aan om Gebruikers in contact te brengen met Podcasters en hun Shows. Vriend van de Show monitort de door Gebruikers geüploade content, in de vorm van onder meer reacties op de Shows (de “Gebruikers Content”), op het VVDS-Platform niet noch onderschrijft zij deze Gebruikers Content. 
2.4. Vriend van de Show is niet aansprakelijk voor en is niet verplicht deel te nemen aan of betrokken te raken bij een eventueel geschil, al dan niet over een (terugbetaling van een) Donatie, tussen een Gebruiker en een Podcaster.
2.5. Vriend van de Show is geen bemiddellaar, agent, financiële instelling, crediteur en/of non-profit organisatie/liefdadigheidsinstelling: het VVDS-Platform betreft slechts een platform dat Gebruikers in staat stelt om Donaties te doen aan de Podcasters.
2.6. Het bestaan van het VVDS-Platform is geen uitnodiging door Vriend van de Show aan het publiek tot het doen van Donaties, en Vriend van de Show houdt zich niet bezig met het verzoeken om Donaties van het publiek, namens een individu, entiteit of organisatie. Door gebruik te maken van het VVDS-Platform, begrijpt Gebruiker en gaat Gebruiker ermee akkoord dat Vriend van de Show niet verantwoordelijk is voor het gebruik van de Donaties of het bedrag van de Donaties die voor de Podcasters worden opgehaald.

3. Donaties
3.1. Bij elke Show wordt Gebruikers de optie geboden om ‘Vriend van de Show’ te worden door middel van een Donatie. Op deze manier kan de Gebruiker de Podcaster (financieel) ondersteunen. 
3.2. De Gebruiker kan kiezen uit een maandelijkse Donatie of een eenmalige Donatie:
  • De maandelijkse Donatie van EUR 2,50, wordt eens per jaar in het geheel (dus EUR 30 in totaal) afgeschreven. De Gebruiker geeft toestemming voor een jaarlijkse automatische incasso van de betreffende Donatie. Twee weken voor de jaarlijkse afschrijving ontvangt de Gebruiker een herinnering dat de volgende afschrijving bijna zal plaatsvinden. Indien de Gebruiker kiest voor de jaarlijkse donatie dan kan de Gebruiker daarvan gewag doen op de ‘Vriendenmuur’, dit is niet verplicht. In dat geval wordt de Gebruiker vermeld als ‘Vriend’ van de betreffende Show op het VVDS-Platform. De Gebruiker kan de maandelijkse Donatie te allen tijde stopzetten.
  • Een eenmalige Donatie van een bedrag naar keuze, waarbij de suggestie wordt gedaan om een bedrag van EUR 10, 20 of 30 te doneren.
3.3. Een Donatie moet ten minste EUR 1.00 zijn. Donaties worden verwerkt in de valuta die is aangegeven op de betalingspagina. Bij Donaties in een andere valuta kunnen omrekenkosten in rekening worden gebracht door de financiële instelling van de Gebruiker. 
3.4. Donaties kunnen in principe op elk moment worden gedaan zolang de Podcaster is verbonden aan het VVDS-Platform.
3.5. Zodra de Donatie is verwerkt, kan de Gebruiker een Donatie niet annuleren. 
3.6. De Gebruiker stemt ermee in dat Vriend van de Show niet aansprakelijk is voor onbetaalde belastingen, rentes, boetes, straffen of andere vorderingen tegen de Gebruiker in verband met de fiscale aftrekbaarheid van de Donatie. De Gebruiker stemt er ook mee in Vriend van de Show te vrijwaren tegen elke vordering die tegen Vriend van de Show wordt ingesteld in verband met de fiscale aftrekbaarheid van de Donatie van de Gebruiker.

4. Platform Vergoeding en betalingen
4.1. Gebruik van het VVDS-Platform is gratis. Echter, om de kosten te dekken van de terbeschikkingstelling van het VVDS-Platform, houdt Vriend van de Show op elke Donatie een “Platform Vergoeding” in. Deze Platform Vergoeding betreft enkel een vergoeding voor het ter beschikking stellen van het VVDS-Platform en is niet van zodanige omvang dat zij een aparte bron van inkomsten vormt voor Vriend van de Show.
4.2. De Platform Vergoeding is momenteel 12% van de donatie. Indien daartoe aanleiding is kan Vriend van de Show, naar eigen goeddunken, de Platform Vergoeding wijzigen. [De huidige Platform Vergoeding staat [hier] vermeldt op het VVDS-Platform.]
4.3. Vriend van de Show is niet in staat om (een deel van) de Platform Vergoeding terug te betalen als de Donatie wordt geretourneerd omdat een Show wordt geannuleerd, verwijderd of om een andere reden.
4.4. Zodra de Gebruiker de Donatie bevestigt, wordt de Gebruiker gevraagd te betalen via een externe betalingsverwerker: Stripe . Alle Donaties worden gemaakt via Stripe. Betalingen van Donaties worden niet verwerkt door Vriend van de Show; enkel door Stripe en de relevante bank [ABN Amro, ASN Bank, Bunq B.V., Handelsbank, ING Bank, Knab, Regiobank, SNS Bank, Triodos Bank, Van Lanschot]. De voorwaarden van Stripe [alsook de relevante bank] zijn van toepassing op de betaling van de Donatie die de Gebruiker met behulp van Stripe verricht. Alle (persoons)gegevens die de Gebruiker aan deze betaalproviders verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Door informatie met betrekking tot de Donatie aan Stripe te verstrekken, verklaart, erkent en stemt de Gebruiker ermee in dat: (i) hij/zij die betaalmethode mag gebruiken; en (ii) hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de kosten die de financiële instelling of andere aanbieder van betalingsmiddelen van de Gebruiker voor de transactie in rekening brengt.
4.5. Donaties worden in principe van het bankrekeningnummer van de Gebruiker afgeschreven op het moment dat de Gebruiker een Donatie doet. Donaties worden op of rond het moment van de Donatie op een bankrekeningnummer op naam van Vriend van de Show gestort. Vriend van de Show maakt de Donaties periodiek aan de relevante Podcasters over. De Donaties worden maximaal één maand aangehouden, te rekenen van de dag van ontvangst van de gelden door Vriend van de Show tot aan de doorbetaling aan de Podcasters.

5. Account
5.1. Iedereen heeft toegang tot het VVDS-Platform. Echter, om een Donatie te maken moet de Gebruiker zich registreren en een “Account” aanmaken. Om een Account aan te maken moet de Gebruiker - in ieder geval - zijn (bij)naam en e-mailadres verstrekken.
5.2. Deze informatie wordt gebruikt als onderdeel van het authenticatieproces. Het niet verstrekken van de betreffende informatie kan leiden tot beperking van het gebruik van het VVDS-Platform. 
5.3. Indien Vriend van de Show vermoedt dat de persoonlijke informatie ongeldig is, of indien Vriend van de Show redenen heeft om aan te nemen dat een Account of het gebruik daarvan niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden en/of relevante wetgeving, kan Vriend van de Show het gebruik van het VVDS-Platform en/of het Account door de Gebruiker opschorten, beëindigen of anderszins beperken.
5.4. De Gebruiker moet achttien (18) jaar of ouder zijn om een Account aan te maken en een Donatie te maken, tenzij de Gebruiker hiervoor toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouders of voogd.
5.5. De Gebruiker dient zorg te dragen voor een Accountwachtwoord en zijn/haar persoonlijke gegevens en deze niet aan derden te verstrekken. Indien de Gebruiker het vermoeden heeft dat zijn/haar Account is geschonden, meldt hij/zij dit onmiddellijk via support@vriendvandeshow.nl. Vriend van de Show is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het niet naleven van deze Voorwaarden of het niet opvolgen van of handelen naar aanleiding van eventuele mededelingen of waarschuwingen die Vriend van de Show aan de Gebruiker stuurt.
5.6. De Gebruiker kan een verzoek indienen om het Account te beëindigen door contact met Vriend van de Show op te nemen. Het kan zijn dat Vriend van de Show bepaalde informatie moeten bewaren zoals vereist door de wet of zoals nodig is voor haar zakelijke doeleinden. Zie voor meer informatie de [Privacy Policy].

6. Het VVDS-Platform
6.1. Vriend van de Showa biedt het VVDS-Platform aan 'as is'. Vriend van de Show zal zich in redelijkheid inspannen om het VVDS-Platform te allen tijde aan de Gebruiker ter beschikking te stellen en online te houden, maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid, continuïteit, functionaliteit of bruikbaarheid van het VVDS-Platform, noch doet zij andere toezeggingen of garanties dan die welke uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn opgenomen.
6.2. Bij calamiteiten kan het voorkomen dat het VVDS-Platform niet of niet volledig functioneert. Het niet of niet volledig functioneren van het VVDS-Platform door een oorzaak die Vriend van de Show niet te verwijten valt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot hackers, storing), levert overmacht op. Vriend van de Show kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding. 
6.3. Vriend van de Show heeft het recht om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en om welke reden dan ook, de terbeschikkingstelling van het VVDS-Platform geheel of gedeeltelijk te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. Bijvoorbeeld (zonder beperking) in het geval van onderhoudswerkzaamheden of indien Vriend van de Show reden heeft om aan te nemen dat de Gebruiker in strijd met deze Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde handelt.
6.4. Vriend van de Show behoudt zich het recht voor om te allen tijde geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van derden om het VVDS-Platform ter beschikking te stellen.
6.5. Vriend van de Show is gerechtigd zonder opgaaf van reden bepaalde (Gebruikers) Content te verwijderen en/of te blokkeren, bijvoorbeeld als de (Gebruikers) Content niet overeenkomt met het doel van het VVDS-Platform of strijdig is met deze Voorwaarden.
6.6. De beveiliging van het VVDS-Platform doet er alles aan om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot het Account van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart Vriend van de Show van alle aanspraken van derden mocht dit wel voorkomen door handelen of nalaten van de Gebruiker (bijvoorbeeld wegens onzorgvuldig gebruik van de inloggegevens).
6.7. Vriend van de Show is onafhankelijk in de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van het VVDS-Platform, en heeft een zekere mate van vrijheid in het realiseren en ter beschikking stellen van het VVDS-Platform. Vriend van de Show behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in het VVDS-Platform aan te brengen. 

7. Verplichtingen Gebruiker
7.1. De Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat het VVDS-Platform en de daarop staande (Gebruikers) Content wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies van Vriend van de Show en voor het doel waarvoor Vriend van de Show het VVDS-Platform heeft bestemd. De Gebruiker mag het VVDS-Platform niet gebruiken op enige wijze die de integriteit of de continuïteit van Vriend van de Show’s systemen aantast, noch mag de Gebruiker het VVDS-Platform en de daarop staande (Gebruikers) Content doorverkopen of herdistribueren.
7.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het VVDS-Platform te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden. Meer in het bijzonder (zonder beperking) is het de Gebruiker niet toegestaan het VVDS-Platform en de daarop staande (Gebruikers) Content te gebruiken:
·       op een wijze die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden; 
·       op een manier die inbreuk maakt op de privacy van een persoon; of
·       om ongevraagde berichten te sturen naar Vriend van de Show en of naar een derde partij. 
7.3. Indien de Gebruiker in strijd met deze bepaling handelt, behoudt Vriend van de Show zich het recht voor om het Account van de Gebruiker te allen tijde te blokkeren en/of te beëindigen en alle informatie die daarmee verband houdt te verwijderen.
7.4. De (Gebruikers) Content op het VVDS-Platform is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is de Gebruiker niet toegestaan delen van het VVDS-Platform, waaronder de (Gebruikers) Content, openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. Het VVDS-Platform en de daarop staande (Gebruikers) Content is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
7.5. De Gebruiker mag geen beledigende, obscene, racistische, lasterlijke, misleidende of bedrieglijke Gebruikers Content, inclusief maar niet beperk tot teksten, foto’s en afbeeldingen, uploaden naar het VVDS-Platform. Vriend van de Show monitort noch bewerkt het VVDS-Platform actief, maar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving geplaatste (Gebruikers) Content van het VVDS-Platform te verwijderen of te bewerken, ongeacht of deze naar het oordeel van derden, waaronder de Gebruiker, beledigend, obsceen, racistisch, lasterlijk, misleidend, bedrieglijk of anderszins ongepast is. Als de Gebruiker dergelijke (Gebruikers) Content opmerkt, kan de Gebruiker Vriend van de Show een e-mail sturen naar support@vriendvandeshow.nl.
7.6. De Gebruiker vrijwaart Vriend van de Show voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enig gebruik van het VVDS-Platform en/of (Gebruikers) Content door Gebruiker dat in strijd is met deze bepaling of de toepasselijke wetgeving, of op enige andere wijze onwettig is.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Vriend van de Show kan op geen enkele wijze door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor (directe en indirecte) schade van welke aard dan ook geleden door wie dan ook ten gevolge van of verband houdend met het VVDS-Platform, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
8.2. Vriend van de Show is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Vriend van de Show bij de terbeschikkingstelling van het VVDS-Platform is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
8.3. Als Vriend van de Show om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid jegens een Vriend beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de Donatie waarmee de schade verband houdt. De aansprakelijkheid van Vriend van de Show jegens de Gebruiker, waaronder een Vriend, is in ieder geval beperkt tot schade waarvoor zij is verzekerd en het bedrag dat de verzekeraar van Vriend van de Show in dat specifieke geval uitkeert. 

9. Privacy
9.1. Vriend van de Show voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In de Privacy Policy van Vriend van de Show staat omschreven welke persoonsgegevens Vriend van de Show verwerkt.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. Deze Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Vriend van de Show en de Gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
10.2. Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of de overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

11.Vragen, opmerkingen en suggesties
Vriend van de Show wil haar Gebruikers optimale service bieden. Indien de Gebruiker een vraag, opmerking of suggestie heeft, dan kan contact met Vriend van de Show worden opgenomen via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier op de Website. Vriend van de Show probeert binnen vijf werkdagen op berichten te reageren.

Vriend van de Show B.V.
Baarsjesweg 224
1058AA Amsterdam

E-mailadres: support@vriendvandeshow.nl
KvK-nummer: 78278945
BTW-nummer: NL861329004B01