Algemene Voorwaarden voor Podcasters

Algemene Voorwaarden voor Podcasters van het Vriend van de Show-Platform

Klik hier om de Algemene Voorwaarden voor Podcasters van Vriend van de Show als document te downloaden.
Laatst bijgewerkt: januari 2022

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van Vriend van de Show B.V. (“Vriend van de Show”). Vriend van de Show biedt een platform aan onder de naam Vriend van de Show (het “VVDS-Platform”). Doel van het VVDS-Platform is om podcasters onder de aandacht van het publiek te brengen en donaties te werven voor de door deze podcasters gemaakte podcasts (de “Show”). Via het VVDS-Platform hebben gebruikers toegang tot (gedeeltes van) de Show. Zie voor meer informatie de website: https://vriendvandeshow.nl (de “Website”). Het VVDS-Platform is momenteel beschikbaar via de Website.

Deze Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige voorwaarden of bedingen van derden of enige andere partij van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen Vriend van de Show en de podcaster (de “Podcaster”). Vriend van de Show biedt (haar diensten in het kader van) het VVDS-Platform aan onder de voorwaarde dat de Podcaster deze Voorwaarden accepteert. Vriend van de Show kan deze Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Voorwaarden zal steeds van toepassing zijn tussen Vriend van de Show en de Podcaster.

Op overeenkomsten tussen Vriend van de Show en Gebruikers zijn de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het Vriend van de Show-Platform van toepassing.

 1. Definities

 1.1. Vriend van de Show: Vriend van de Show B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam (1038 AA) aan de Baarsjesweg 224, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78278945.

1.2. VVDS-Platform: het Vriend van de Show platform aangeboden door Vriend van de Show, beschikbaar via de Website.

1.3. Show: de door een Podcaster gemaakte (afleveringen van een) podcast.

1.4. Podcaster: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Show produceert en wil toetreden tot het VVDS-Platform en hiertoe het aanmeldingsformulier heeft ingevuld, omdat zij diensten van Vriend van de Show wil afnemen en met Vriend van de Show een overeenkomst aangaat, of met Vriend van de Show onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan.

1.5. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het VVDS-Platform, inclusief de Gebruiker die doneert en vervolgens tevens kwalificeert als “Vriend”.

1.6. Donatie: een door een Gebruiker ten behoeve van een Show geschonken geldbedrag zonder daar tegenover staande directe tegenprestatie, met uitzondering van Private Feeds.

1.7. Private Feeds: exclusieve content en feeds, zoals maar niet beperkt tot exclusieve Shows, welke Podcaster beschikbaar stelt voor Gebruiker in ruil voor een Donatie.

1.8. Partijen: Vriend van de Show en de Podcaster gezamenlijk.

1.9. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Vriend van de Show en de Podcaster op het moment dat de Podcaster het aanmeldformulier indient en de Vriend van de Show de aanmelding accepteert, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop.

1.10. Diensten: alle door Vriend van de Show (in het kader van de Overeenkomst) te verlenen werkzaamheden. Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

2. Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst tussen Vriend van de Show en Podcaster komt ofwel tot stand op het moment dat Vriend van de Show een aanmelding van Podcaster schriftelijk aanvaardt, ofwel als Vriend van de Show uitvoering aan de aanmelding geeft. Vriend van de Show heeft het recht om aanmeldingen zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2. Vriend van de Show zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

3. Toetreding tot het VVDS-Platform

 3.1. De Podcaster dient zich via de Website aan te melden via het ‘aanmeldformulier’ om toe te kunnen treden tot het VVDS-Platform. Nadat de Podcaster zich heeft aangemeld, verifieert en beoordeelt Vriend van de Show de aanmelding, de Podcaster en de Show.

3.2. Als Vriend van de Show de aanmelding van de Podcaster accepteert, maakt Vriend van de Show de Podcaster een ‘maker’ van de Show en krijgt de Podcaster een eigen “Pagina”. Een Pagina bevat de Show(s) en korte visuele en tekstuele beschrijvingen daarvan (gezamenlijk de “Content”).

3.3. Vriend van de Show vraagt via het aanmeldformulier aan de Podcaster de URL van de RSS-feed van de Show. Vriend van de Show stuurt een cijfercode naar het in de RSS-feed geregistreerde e-mailadres. Deze cijfercode moet de Podcaster invullen in het aanmeldformulier. Hierdoor kan Vriend van de Show verifiëren of de Podcaster die zich heeft aangemeld daadwerkelijk de eigenaar van de RSS-feed is.

3.4. Vriend van de Show is niet verantwoordelijk voor de Content / de Pagina die de Podcaster op het VVDS-Platform plaatst. De Podcaster draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

4. De rol van Vriend van de Show

 4.1. Het VVDS-Platform heeft als doel om Podcaster onder de aandacht van het publiek te brengen en Donaties voor hen te werven. Deze Donaties worden gebruikt ten behoeve van het maken van nieuwe Shows.

 4.2. Het VVDS-Platform bevat Shows die Gebruikers kunnen beluisteren en waarop zij kunnen reageren. Daarnaast heeft elke Show de optie om een Donatie te doen. De Donatie wordt gebruikt om de Podcaster die de Show heeft gemaakt te ondersteunen, onder meer bij het maken van nieuwe Shows.

 4.3. Vriend van de Show is niet aansprakelijk voor en is niet verplicht deel te nemen aan of betrokken te raken bij een eventueel geschil, al dan niet over een Donatie, tussen een Gebruiker en een Podcaster.

 4.4. Vriend van de Show is geen bemiddelaar, agent, financiële instelling, crediteur en/of non-profit organisatie/liefdadigheidsinstelling: het VVDS-Platform betreft slechts een platform dat Gebruikers in staat stelt om Donaties te doen aan de Podcaster.

 4.5. Het bestaan van het VVDS-Platform is geen uitnodiging door Vriend van de Show aan het publiek tot het doen van Donaties, en Vriend van de Show houdt zich niet bezig met het verzoeken om Donaties van het publiek, namens een individu, entiteit of organisatie. Vriend van de Show is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Donaties of het bedrag van de Donaties die voor de Podcaster worden opgehaald.

 5. Het VVDS-Platform

5.1. Vriend van de Show biedt het VVDS-Platform aan 'as is'. Vriend van de Show zal zich in redelijkheid inspannen om het VVDS-Platform te allen tijde aan de Podcaster ter beschikking te stellen en online te houden, maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid, continuïteit, functionaliteit of bruikbaarheid van het VVDS-Platform, noch doet zij andere toezeggingen of garanties dan die welke uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

5.2. Bij calamiteiten kan het voorkomen dat het VVDS-Platform niet of niet volledig functioneert. Het niet of niet volledig functioneren van het VVDS-Platform door een oorzaak die Vriend van de Show niet te verwijten valt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot hackers of storingen), levert overmacht op. Vriend van de Show kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen die als gevolg hiervan zijn ontstaan en kan niet worden verplicht tot schadevergoeding.

5.3. Vriend van de Show heeft het recht om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en om welke reden dan ook, de terbeschikkingstelling van het VVDS-Platform geheel of gedeeltelijk te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. Bijvoorbeeld (zonder beperking) in het geval van onderhoudswerkzaamheden of indien Vriend van de Show reden heeft om aan te nemen dat de Podcaster in strijd met deze Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde handelt.

5.4. Vriend van de Show behoudt zich het recht voor om te allen tijde geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van derden om het VVDS-Platform ter beschikking te stellen.

5.5. Vriend van de Show is gerechtigd zonder opgaaf van reden bepaalde Content te verwijderen en/of te blokkeren naar aanleiding van een door haar ontvangen Notice-and-Take-Down verzoek, bijvoorbeeld als de Content niet overeenkomt met het doel van het VVDS-Platform of strijdig is met deze Voorwaarden. Zie ook artikel 11.4

5.6. De beveiliging van het VVDS-Platform doet er alles aan om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot het Account van de Podcaster. De Podcaster vrijwaart Vriend van de Show van alle aanspraken van derden mocht dit wel voorkomen door handelen of nalaten van de Podcaster (bijvoorbeeld wegens onzorgvuldig gebruik van de inloggegevens).

5.7. Vriend van de Show is onafhankelijk in de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van het VVDS-Platform en heeft vrijheid in het realiseren en ter beschikking stellen van het VVDS-Platform. Vriend van de Show behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in het VVDS-Platform aan te brengen.

5.8. Vriend van de Show biedt geen garanties met betrekking tot haar Diensten en het resultaat en/of Donaties ten behoeve van de Shows.

6. Donaties

6.1. Bij de Show wordt Gebruikers de optie geboden om ‘Vriend van de Show’ te worden door middel van een Donatie. Op deze manier kan de Gebruiker de Podcaster (financieel) ondersteunen.

6.2. De Gebruiker kan kiezen uit een maandelijkse Donatie of een eenmalige Donatie:
• De maandelijkse Donatie (met het bedrag zoals weergegeven op de Website), wordt eens per jaar in het geheel afgeschreven, door een jaarlijkse automatische incasso van de betreffende Donatie. De Gebruiker kan de maandelijkse Donatie te allen tijde stopzetten.
• Een eenmalige Donatie van een bedrag naar keuze, waarbij de suggestie wordt gedaan om een bedrag van EUR 10, 20 of 30 te doneren.

6.3. Donaties kunnen in principe op elk moment worden gedaan zolang de Podcaster is verbonden aan het VVDS-Platform.

6.4. Er geldt een maximum bedrag aan Donaties van in totaal EUR 1.000 per dag.

7. Platform Vergoeding en betalingen

7.1. Gebruik van het VVDS-Platform is gratis. Echter, om de kosten te dekken van de terbeschikkingstelling van het VVDS-Platform, houdt Vriend van de Show op elke Donatie een “Platform Vergoeding” in.

7.2. De huidige Platform Vergoeding staat vermeld op het VVDS-Platform, meer specifiek op de informatiepagina voor Podcasters, welke beschikbaar is via onder meer de website van Vriend van de Show. Indien daartoe aanleiding is kan Vriend van de Show, naar eigen goeddunken, de Platform Vergoeding wijzigen. Vriend van de Show en Podcaster kunnen schriftelijk, in goed overleg, afwijkende afspraken maken over (de hoogte van) van de Platform Vergoeding. In dat geval behoudt de Podcaster zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van artikel 13.4.

7.3. Donaties worden op of rond het moment van de Donatie op een bankrekeningnummer op naam van Vriend van de Show gestort. Vriend van de Show maakt de Donaties periodiek aan de relevante Podcasters over. De Donaties worden maximaal één maand aangehouden, te rekenen van de dag van ontvangst van de gelden door Vriend van de Show tot aan de doorbetaling aan de Podcasters.

7.4. Fiscale verplichtingen zullen door Podcaster zelfstandig en voor eigen rekening worden afgewikkeld. Als door de fiscus het standpunt wordt ingenomen dat sprake is van een arbeidsverhouding waaruit Vriend van de Show inhoudings- en afdrachtverplichtingen voor de loonbelasting voortvloeien, zullen alle hierdoor voor Vriend van de Show opgenomen lasten, inclusief naheffingsaanslagen, eventuele advies- en proceskosten, alsmede boetes etc., voor rekening komen van Podcaster. De schadeloosstelling door Podcaster zal op eerste verzoek van Vriend van de Show binnen veertien (14) dagen daarna worden voldaan.

8. IE-rechten en Licentie

8.1. “IE-rechten”: alle intellectuele eigendomsrechten zoals (maar niet beperkt tot): patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen.

8.2. Vriend van de Show is de exclusieve eigenaar van alle IE-rechten rustend op en/of voortvloeiend uit het VVDS-Platform. Vriend van de Show is ook de exclusieve eigenaar van alle IE-rechten op en met betrekking tot alle andere producten, diensten en informatie aangeboden door Vriend van de Show al dan niet via het VVDS-Platform, dit echter met uitzondering van de Shows en overige user generated content (zie artikel 8.3).

8.3. Podcaster houdt alle huidige en toekomstige IE-rechten op de Show. Podcaster verleent hierbij aan Vriend van de Show de wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor de duur van de Overeenkomst om (delen van) de Shows namens de Podcaster ten behoeve van het VVDS-Platform al dan niet tegen betaling toegankelijk te maken, te vermenigvuldigen, te promoten en te bewaren (de “VVDS-Licentie”).

8.4. Vriend van de Show behoudt zich het recht voor om de Show te gebruiken bij de promotie van het VVDS-Platform. Als Vriend van de Show op het VVDS-Platform gebruik maakt van enig (handels)merk of domeinnaam van de Podcaster (“Merken”), dan verleent de Podcaster hiermee toestemming om die Merken te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. Vriend van de Show verwerft geen andere rechten ten aanzien van de Merken, maar Vriend van de Show heeft het recht gedurende (en na) de Overeenkomst naamsbekendheid voor het VVDS-Platform te genereren met gebruik van de Merken.

9. Licentievergoeding

9.1. De vergoeding van Vriend van de Show aan de Podcaster voor de VVDS-Licentie (de "Licentievergoeding") bestaat uit de Donaties die voor de Show van de Podcaster bestemd zijn na aftrek van de daarop van toepassing zijnde Platform Vergoeding.

9.2. Vriend van de Show maakt de Licentievergoeding maandelijks (in beginsel op de eerste van de maand) aan de Podcaster over. Vriend van de Show houdt de Donatie maximaal één maand aan, te rekenen van de dag van ontvangst van de gelden door Vriend van de Show tot aan uitbetaling van de Licentievergoeding aan de Podcaster.

9.3. De Licentievergoeding omvat alle kosten en vergoedingen voor de VVDS-Licentie verstrekt door de Podcaster aan Vriend van de Show.

10. Account / Pagina

10.1. Iedereen heeft toegang tot het VVDS-Platform. Echter, om een Pagina te maken moet de Podcaster zich eerste aanmelden via het ‘aanmeldformulier’ en vervolgens een “Account” aanmaken.

10.2. Deze informatie wordt gebruikt als onderdeel van het authenticatieproces. Het niet verstrekken van de betreffende informatie kan leiden tot beperking van het gebruik van het VVDS-Platform.

10.3. Indien Vriend van de Show vermoedt dat de (persoonlijke) informatie ongeldig is, of indien Vriend van de Show redenen heeft om aan te nemen dat een Account/Pagina of het gebruik daarvan niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden en/of relevante wetgeving, kan Vriend van de Show het gebruik van het VVDS-Platform en/of het Account/Pagina door de Podcaster opschorten, beëindigen, verwijderen of anderszins beperken.

10.4. De Podcaster moet achttien (18) jaar of ouder zijn om een Account/Pagina aan te maken, tenzij de Podcaster hiervoor toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouders of voogd.

10.5. De Podcaster dient zorg te dragen voor een Accountwachtwoord en zijn/haar persoonlijke gegevens en deze niet aan derden te verstrekken. Indien de Podcaster het vermoeden heeft dat zijn/haar Account/Pagina is geschonden, meldt hij/zij dit onmiddellijk via support@vriendvandeshow.nl. Vriend van de Show is niet aansprakelijk voor enige schade die de Podcaster lijdt als gevolg van het niet naleven van deze Voorwaarden of het niet opvolgen van of handelen naar aanleiding van eventuele mededelingen of waarschuwingen die Vriend van de Show aan de Podcaster stuurt.

10.6. De Podcaster kan een verzoek indienen om het Account/de Pagina te beëindigen door contact met Vriend van de Show op te nemen. Het kan zijn dat Vriend van de Show bepaalde informatie moet bewaren zoals vereist door de wet of zoals nodig is voor haar zakelijke doeleinden. Zie voor meer informatie de Privacy Policy.

11. Verplichtingen Podcaster

11.1. De Podcaster dient er zorg voor te dragen dat het VVDS-Platform en de daarop staande Content wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies van Vriend van de Show en voor het doel waarvoor Vriend van de Show het VVDS-Platform heeft bestemd. De Podcaster mag het VVDS-Platform niet gebruiken op enige wijze die de integriteit of de continuïteit van Vriend van de Show’s systemen aantast, noch mag de Podcaster het VVDS-Platform en de daarop staande Content doorverkopen of herdistribueren.

11.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Podcaster om het VVDS-Platform te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden. Meer in het bijzonder (zonder beperking) is het de Podcaster niet toegestaan het VVDS-Platform en de daarop staande Content te gebruiken:
• op een wijze die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
• op een manier die inbreuk maakt op de privacy van een persoon; of
• om ongevraagde berichten te sturen naar Vriend van de Show en of naar een derde partij.

11.3. Indien de Podcaster in strijd met deze bepaling handelt, behoudt Vriend van de Show zich het recht voor om het Account/de Pagina van de Podcaster te allen tijde te blokkeren en/of te beëindigen en alle informatie die daarmee verband houdt te verwijderen.

11.4. Vriend van de Show monitort noch bewerkt het VVDS-Platform actief. Vriend van de Show behoudt zich echter het recht voor om naar aanleiding van een ontvangen Notice-and-Take-Down verzoek, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Podcaster, de Overeenkomst per direct te beëindigen en/of de Show(s) en alle informatie die daarmee verband houdt van het VVDS-Platform te verwijderen indien Vriend van de Show van mening is dat de show racistische, lasterlijke, misleidende, bedrieglijke, haatdragende, discriminerende boodschappen, uitspraken en/of andere content die op enige wijze in strijd is met de wet en/of de goede zeden of anderszins ongepast is bevat.

11.5. De Podcaster vrijwaart Vriend van de Show voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enig gebruik van het VVDS-Platform en/of Content door Podcaster dat in strijd is met deze bepaling, of de toepasselijke wetgeving, of op enige andere wijze onwettig is en/of in strijd is met deze Voorwaarden.

12. Content Voorwaarden
12.1           Bij het uploaden van Content erkend de Podcaster het volgende:
a.
Podcaster heeft het recht de Content te gebruiken voor dit (commerciële) doeleinde, bijvoorbeeld omdat Podcaster de exclusieve eigenaar van de (intellectuele eigendoms)rechten is van de Content of een licentie heeft voor onder andere commercieel gebruik.
b. Vriend van de Show mag alle kosten en overige schade die Vriend van de Show lijdt m.b.t. enige inbreukclaims m.b.t. de Content direct bij de Podcaster in rekening brengen.
c. Vriend van de Show behoudt zich het recht voor om de Content te verwijderen in het geval Vriend van de Show een (Notice-and-Take-Down) verzoek ontvangt.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Vriend van de Show kan op geen enkele wijze door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor (directe en indirecte) schade van welke aard dan ook, geleden door wie dan ook, ten gevolge van of verband houdend met het VVDS-Platform, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

13.2. De aansprakelijkheid van Vriend van de Show voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Podcaster en schade verband houdende met de inschakeling van derden door Podcaster is uitgesloten.

13.3. Vriend van de Show is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Vriend van de Show bij de terbeschikkingstelling van het VVDS-Platform is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

13.4. Als Vriend van de Show om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid jegens een Vriend beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de Licentievergoeding tot een maximum van 12 (twaalf) maanden waarmee de schade verband houdt. De aansprakelijkheid van Vriend van de Show jegens de Gebruiker, waaronder een Vriend, is in ieder geval beperkt tot schade waarvoor zij is verzekerd en het bedrag dat de verzekeraar van Vriend van de Show in dat specifieke geval uitkeert.

14. Duur en beëindiging Overeenkomst

14.1. Vriend van de Show en Podcaster gaan de Overeenkomst aan voor bepaalde tijd, namelijk voor een periode van 12 (twaalf) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (de “Termijn”).

14.2. Na afloop van de Termijn wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij een van de Partijen uiterlijk 2 (twee) maanden voor het einde van de Termijn de andere Partij er schriftelijk van in kennis stelt de Overeenkomst niet te willen verlengen.

14.3. Vanaf het moment dat de Overeenkomst na afloop van de Termijn automatisch is verlengd, kan de Overeenkomst door ieder der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden tegen het einde van een kalendermaand door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij worden opgezegd.

14.4. Na beëindiging van de Overeenkomst blijft Vriend van de Show de Show ter beschikking stellen via het VVDS-Platform aan huidige donateurs (Vrienden) van de Show, tot het moment dat Vriend van de Show aan alle (abonnements)verplichtingen richting de donateurs met betrekking tot de Show, aangegaan vóór de beëindiging van de Overeenkomst, heeft voldaan. Na dat moment zal Vriend van de Show de Content van het VVDS-Platform verwijderen en Podcaster daarvan op de hoogte stellen.

14.5. Vriend van de Show kan de Overeenkomst direct opzeggen of ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, als Podcaster zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig, of niet op tijd nakomt.

15. Overmacht

15.1. Vriend van de Show mag ter harer keuze de Overeenkomst ontbinden dan wel de uitvoering van de Overeenkomst opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

15.2. Als Vriend van de Show voor het intreden van de overmacht reeds een deel van de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen en dit deel zelfstandige waarde heeft, mag Vriend van de Show over het nagekomen deel een factuur sturen.

 16. Privacy

16.1. Vriend van de Show en de Podcaster zijn ieder voor zich verantwoordelijk om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In dit kader zullen Partijen elkaar, indien nodig, alle nodige medewerking verlenen.

16.2. In de Privacy Policy van Vriend van de Show staat omschreven welke persoonsgegevens Vriend van de Show verwerkt.

17. Wijzigingen

17.1. Vriend van de Show heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, te wijzigen. Vriend van de Show heeft als uitgangspunt om geen ingrijpende wijzigingen door te voeren en zal proberen enkel wijzigingen door te voeren als gevolg van, onder andere, wijzigingen in haar bedrijfsvoering, werkwijze of in wet- of regelgeving. Afhankelijk van de wijziging, zal Vriend van de Show de Podcaster in dat geval informeren.

17.2. Indien Partijen in overeenstemming wijzigingen aanbrengen in en/of uitzonderingen maken op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst, zullen Partijen deze wijzigingen en/of uitzonderingen opnemen in een bijlage welke deel uitmaakt van deze Voorwaarden en Overeenkomst.

18. Geheimhouding

18.1. Vriend van de Show en Podcaster zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst en enige onderhandelingen uitwisselen geheim houden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door Vriend van de Show en/of de Podcaster.

18.2. Vriend van de Show en Podcaster zullen de vertrouwelijke informatie niet voor enig ander doel gebruiken of openbaren dan nodig is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

18.3. Vriend van de Show en Podcaster zijn niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling, indien zij wettelijk verplicht zijn tot bekendmaking van de vertrouwelijke informatie en gevolg geven aan deze wettelijke plicht.

19. Overig

19.1. Als Vriend van de Show (onderdelen van) deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van het recht om dit op een later tijdstip wel tegenover Podcaster af te dwingen.

19.2. Podcaster kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet overdragen aan derde partijen. Vriend van de Show kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst toewijzen en/of overdragen aan een derde, zonder dat daarvoor toestemming van de Podcaster nodig is.

19.3. Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

19.4. Eventuele algemene voorwaarden van de Podcaster zijn niet van toepassing.

19.5. De Overeenkomst en deze Voorwaarden vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken en documentatie, inclusief correspondentie, met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Deze Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Vriend van de Show en de Podcaster worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

20.2. Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of de overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

21. Vragen, opmerkingen en suggesties

Vriend van de Show wil haar Podcaster optimale service bieden. Indien de Podcaster een vraag, opmerking of suggestie heeft, dan kan contact met Vriend van de Show worden opgenomen via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier op de Website. Vriend van de Show probeert binnen 5 (vijf) werkdagen op berichten te reageren.


Vriend van de Show B.V.
Baarsjesweg 224
1038AA Amsterdam

E-mailadres: support@vriendvandeshow.nl
KvK-nummer: 78278945
BTW-nummer: NL861329004B01